کلاس های درسی (روز هجدهم)

در نمازخانه همه در حال چرت زدنیم. گوشمان از انقلاب مخملین پر شده. کلاس جنگ روانیست و استادش جناب سرهنگ...
همه از بر شدیم. انقلاب مخملین اولین بار در سال ...توسط فلان آقا به کار برده شد. در اوکراین رنگش نارنجی بوده در گرجستان نمی دانم فلان رنگ. در این مورد هم فکر نکنید در ایران با میرحسین و رنگ سبز به راه افتاد،نه! این حقه باز و خاتمی و کروبی همه از سالهای....
بعضی ها در چند متری سرهنگ کاملا دراز شده اند و خواب و خواب! سرهنگ بیچاره همه از نوشته می خواند و خودش هم در بعضی جملات در مانده و از بدخطی نوشته شاکی! هر چه هست حرف حق همین است.

کلاس بینش سیاسیست. استادش جناب سروان.... پائلو کوئلیو در حال حلاجی است! این معتاد و هیپی! که طرفداران زیادی در ایران دارد قبلا چند بار دست به خودکشی زده. چند بار طلاق گرفته و ازدواج کرده. در کتابهایش هم فقط ترویج سکس کرده. کیمیاگرش هم از داستانهای ایرانیان دزدیده. نخوانید این کتابها را!!!!!
یکی از دوستان به حمایت بلند می شود و به ریش پائلو می خندد و دیوانه خطابش می کند. من دستی بلند می کنم و می پرسم: شما کتابهای این نویسنده را خوانده اید؟ - : نچ! همین جواب برای خندیدن بقیه کافیست!

/ 1 نظر / 27 بازدید
مرضیه

نوشتت جالبه و معنی دار [گل]