قوانین ( روز پنجم )

شبها خاموشی حوالی ساعت ١٠ هست. صبح ها ساعت ۴:٣٠ بیدار باش . آسایشگاه ساعت ۶:٣٠ صبح قفل میشه و تا ١٢ و برای رفتن به نماز باز نمیشه و دوباره ساعت ٢:٣٠ بعد از ناهار بسته می  شه و ساعت ۵ عصر دوباره باز میشه.
اینجا هر کس توی دسته ٨١ نفره شماره مشخصی داره. شماره ١ بلند قدترین و شماره ٨١ کوتاه قدترین فرده. هر دسته یک ارشد داره که از بین همین دسته انتخاب میشه و معمولا خوش هیکل ترین فرد دسته هم هست.
توی دوره سربازی رعایت سلسله مراتب اهمیت خاصی داره. رعایت دستورات از پایین ترین فرمانده تا بالاترین فرمانده و فرمانبری از اونها فوق العاده مهمه و این اصل مهم رو باید همیشه به یاد داشت.
مثلا ارشد دسته، بعد جانشین دسته، فرمانده گروهان، جانشین فرمانده گردان و فرمانده گردان

به مجموع ٢ دسته، گروهان و به مجموع ۴ دسته یا ٢ گروهان ، گردان گفته میشه

/ 0 نظر / 3 بازدید